СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ОФІС ТРАНСФОРМАЦІЇ»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Громадська організація «Офіс Трансформації» (далі – “Організація”) є добровільним об’єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб.

1.2. Найменування Організації:

повне – Громадська Організація «Офіс Трансформації»

скорочене – ГО «ОТ»

1.3. Назва Організації іноземною мовою:

повна –  «Transformation Office»

скорочена –  «TO»

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів та асоційованих членів Організації.

1.5. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

 

 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу; одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.6. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов’язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних, засобів масової інформації, публічних діячів, лідерів думок, правоохоронних органів та інших.

2.4.7. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.8. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.9. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.10. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.11. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.12. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.14. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.15. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.16. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.17. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.18. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.19. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.20. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.21. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.22. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов’язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов’язання.

 

 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є спільна діяльність її членів, спрямована на реалізацію, задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів організації, їх прав і свобод, які не суперечать законодавству України, забезпечення гармонійного розвитку та сприяння сталому соціально-економічному розвитку соціальних середовищ, міст, громад, територій будь-якого рівня, масштабу, групування та форми управління.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Здійснення діяльності, яка сприятиме посиленню інтеграції̈ населення у суспільне життя;

3.2.2. Сприяння впровадженню  нормативно-правових, соціальних, економічних механізмів (в т.ч цифрових), направлених на гармонійний розвиток громади, використання методів та інструментів, які стимулюють посадових осіб ефективно виконувати свої функції, а муніципальне керівництво та управлінські органи територіальних громад діяти ефективно в інтересах соціального та економічного розвитку громад та території (зупиненню міграції активного населення та інших), на яку поширюються їх повноваження, та безпосереднє розроблення та/або впровадження таких механізмів;

3.2.3. Сприяння реалізації інтересів членів Організації, цивільних, економічних, соціальних і культурних прав;

3.2.4. Сприяння залученню громадськості до процесу прийняття рішень органами державної влади;

3.2.5. Сприяння організації широкого експертного і громадського обговорення у сфері розвитку місцевого самоврядування;

3.2.6. Співпраця з державними структурами, органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян;

3.2.7. Проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності Організації;

3.2.8. Розробка та реалізація проектів, спрямованих на вирішення актуальних суспільних проблем у сфері культури, соціального захисту молоді, пенсіонерів, інших соціальних груп населення тощо;

3.2.9. Моніторинг за ефективною роботою органів державної влади та місцевого самоврядування;

3.2.10. Сприяння розробці і проведенню енергетичного, екологічного та будівельного аудиту міст, промислових підприємств, об’єктів житлово-комунального господарства та поліпшенню екології в містах;

3.2.11. Сприяння розбудові та розвитку правового, демократичного громадянського суспільства;

3.2.12. Представництво та захист інтересів членів Організації перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, в установах, організаціях та підприємствах як в Україні, так і за кордоном;

3.2.13. Розвиток та підтримка, сприяння популяризації напрямку зі створення цифрового продукту (надалі – цифровий продукт) для автоматизованої системи аналізу рівня якості життя населення країни, в тому числі, через відстеження динаміки ключових соціально-економічних показників розвитку.

3.2.14. Проведення заходів для пошуку ідей, рішень для створення цифрового продукту;

3.2.15. Збір даних, формування баз даних, цифрове і графічне моделювання соціальних ситуацій;

3.2.16. Розвиток і підтримка автоматизованої системи контролю над управлінським апаратом будь-яких рівнів і соціально-економічних сфер Країни;

3.2.17. Визначення якості управлінських рішень і результатів реалізації таких рішень в організаційній системі будь-якого рівня і напрямку;

3.2.18. Аналіз динаміки рівня розвитку України за багатьма важливими показниками міжнародних провідних рейтингів;

3.2.19. Створення імпульсів в соціальній системі Країни, які спонукають соціальне середовище до позитивних змін для динамічного соціально-економічного розвитку, підвищення рівня (якості) життя;

3.2.20. Здійснення в інтересах Організації іншої господарської та/або негосподарської неприбуткової суспільно корисної діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Організації.

 

 1. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, які визнають Статут Організації та внутрішні розпорядчі документи Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.

4.3. Умови і порядок прийому у члени Організації, припинення членства визначаються цим Статутом та Положенням про членство та членські внески Організації, затвердженому наказом Голови Організації.

4.4. Ніхто не може бути примушений до вступу в Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.5. Членство в Організації існує в двох формах з різним обсягом прав та обов’язків: члени організації та асоційовані члени організації.

4.6. Асоційованими членами Організації можуть бути дієздатні фізичні особи, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та прийняті до складу асоційованих членів Організації в порядку, визначеному цим Статутом.

4.6.1. Прийом до складу асоційованих членів Організації здійснюється на підставі подачі письмової (електронної) заяви. Організація може вимагати від кандидата додатково іншу інформацію (документи) для завершення процедури оформлення. Голова Організації залишає за собою право відмовити у прийнятті кандидата в асоційовані члени Організації без пояснення причин.

4.6.2. Асоційоване членство в Організації набувається на підставі наказу Голови Організації про прийняття кандидата у склад асоційованих членів після виконання кандидатом у асоційовані члени Організації наступних дій:

– Подати на ім’я Голови Організації письмову (електронну) заяву про вступ в Організацію у якості асоційованого учасника;

– Вступити до одного із проектів Організації або запропонувати реалізацію власного проекту, який би відповідав статутним завданням організації;

– Брати активну участь у реалізації проекту (власного чи Організації);

– Виконувати всі поставлені у команді ключові показники ефективності упродовж 12 місяців;

– Своєчасно сплачувати членські внески  порядку та розмірах, визначених наказом Голови Організації.

4.6.2.1. Після виконання зазначених у п. 4.6.2. дій, кандидат у асоційовані члени Організації готує лист (електронний) на Голову Організації, до якого додає звіт про свою діяльність;

4.6.2.2. Голова Організації упродовж 10 днів після надходження Звіту про виконання кандидатом у асоційовані члени умов визначених у п. 4.6.2 Статуту приймає рішення про включення чи про відмову у включенні кандидата до складу асоційованих членів;

4.6.2.3. У випадку, якщо Голова Організації відмовив у включенні кандидата до складу асоційованих членів, даний кандидат не позбавляється можливості повторно пройти визначені у п. 4.6.2 Статуту дії для повторного набуття статусу асоційованого члена.

4.6.3. Асоційоване членство припиняється автоматично з моменту подачі асоційованим членом відповідної письмової (електронної) заяви на адресу Організації.

4.6.4. Голова Організації має право самостійно, відповідним наказом виключити з числа асоційованих членів Організації особу, яка не виконує або неналежно виконує свої зобов’язання, не дотримується вимог Статуту, вчинила аморальний вчинок, правопорушення або злочин та/або з інших підстав, передбачених відповідними положеннями. Асоційоване членство особи в Організації вважається припиненим з моменту прийняття Головою Організації відповідного наказу. Голова Організації повідомляє асоційованого члена про своє рішення шляхом надсилання повідомлення, на вказану ним адресу (у тому числі електронну).

4.6.5. В Організації ведеться електронний Реєстр асоційованих членів Організації, у якому щодо кожного асоційованого члена Організації містяться відомості згідно переліку, визначеного відповідним положенням.

4.6.6. Права асоційованого члена Організації:

4.6.6.1. на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Організації;

4.6.6.2. брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією, за виключенням випадків, визначених Головою Організації;

4.6.6.3. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, секцій, відділень, інших неуправлінських органів, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.6.6.4. надавати відповідним органам Організації пропозиції щодо діяльності Організації;

4.6.6.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані з діяльністю Організації;

4.6.6.6. брати участь у масових заходах, які організовує Організація;

4.6.7. Обов’язки асоційованого члена Організації:

4.6.7.1. у своїй діяльності, якщо вона стосується Організації, керуватися Статутом Організації та відповідними положенням;

4.6.7.2. не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Організації;

4.6.7.3. утримуватися від дій та висловлювань, що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Організації, а також можуть завдати шкоди її діловій репутації;

4.6.7.4. не порушувати права інших членів Організації, у тому числі асоційованих у відносинах з Організацією;

4.6.7.5. підтримувати авторитет та ділову репутацію Організації;

4.6.7.6. зазначати в письмовій заяві (електронній) свої актуальні контактні дані (номери телефонів, адреси електронної пошти тощо);

4.6.7.7. повідомляти організацію про зміну своїх персональних даних не пізніше, ніж через один місяць після таких змін;

4.6.7.8. підтверджувати активність свого статусу асоційованого члена, в порядку та строки передбачені Організацією.

4.6.7.9. не використовувати матеріали та символіку Організації в комерційних та політичних цілях;

4.6.7.10 не здійснювати будь-яких публікацій в засобах масової інформації чи соціальних мережах що стосується Організації без погодження із Головою  Організації.

4.6.8. Асоційовані члени Організації не мають права голосу на загальних зборах учасників організації, не мають права обирати та бути обраними до керівних органів Організації, а також брати участь в управлінні Організацією.

4.7. Членами Організації можуть бути дієздатні громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, визнають Статут Організації, які виконали умови для набуття статусу члена Організації, визначені у відповідному положенні, затвердженому наказом Голови Організації, сприяють діяльності Організації та виконують інші обов’язки, передбачені Статутом. Прийом до складу членів Організації здійснюється на підставі подачі письмової (електронної) заяви. Організація може вимагати від кандидата додатково іншу інформацію (документи) для завершення процедури оформлення. Голова Організації залишає за собою право відмовити у прийнятті кандидата в члени Організації без пояснення причин.

4.7.1. До прав члена Організації належить:

4.7.1.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.7.1.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.7.1.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.7.1.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті рішення до Голови Організації та вимагати розгляду скарг і заяв на Загальних зборах.

4.7.1.5. оскаржувати рішення Загальних зборів до суду.

4.7.1.6. одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

4.7.1.7. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.7.1.8. вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;

4.7.1.9. вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.7.2. Члени Організації зобов’язані:

4.7.2.1. дотримуватись положень Статуту Організації та інших розпорядчих документів організації;

4.7.2.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.7.2.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються наказом Голови Організації;

4.7.2.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.7.2.5. брати участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.8. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.8.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.8.2. виключення з Організації за рішенням Голови Організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин, або за систематичної неучасті в діяльності Організації (протягом 3 (трьох) і більше місяців), або за систематичну несплату членських внесків (протягом 3 (трьох) і більше місяців);

4.8.3. смерті члена Організації.

4.9. Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім‘я Голови Організації. Членство в громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень.

4.10. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

4.11. Порядок та розмір сплати членських внесків (вступних, щорічних, тощо) членами та асоційованими членами Організації визначається Наказом Голови Організації у разі необхідності та прийняття відповідного рішення Головою Організації.

4.12. Члени та асоційовані члени Організації не мають права на частку майна Організації та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між її членами та/або асоційованими членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена чи асоційованого члена Організації, членів керівного органу (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

 

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Голова Організації.

Засідання керівних органів Організації можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Голова Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 (десять) днів до визначеної дати проведення такого засідання.

Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання  обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації  (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Голови Організації.

5.3.1. У Загальних зборах беруть участь її члени особисто. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Головою Організації щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинно бути доведено до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються за наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 (тридцять) днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Голова Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинно бути доведено до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

5.3.4. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Головою Організації скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.2. Затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків реквізитів Організації.

5.3.5.3.  Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.4.  Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.5. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.6. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.5.7. Участь Організації в інших юридичних особах, а також в об’єднаннях юридичних осіб.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів. З питань, передбаченими п. 5.3.5.1, п.5.3.5.3 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як ¾ (три чверті) присутніх учасників Загальних зборів. Такою ж кількістю голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів  особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Голова Організації здійснює оперативне (поточне) управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.4.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на п’ять років є підзвітним Загальним зборам, і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.4.2. Голова Організації:

5.4.2.1. Визначає основні напрямки діяльності Організації, затверджує її плани, проекти, бюджети, баланси та фінансові, річні, поточні та будь-які інші звіти.

5.4.2.2. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.4.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.4.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.4.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.4.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.4.2.7. Встановлює порядок і розмір сплати членських внесків членами та асоційованими членами Організації.

5.4.2.8. Звітує про свою роботу перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.4.2.9. Приймає до членів та асоційованих членів Організації.

5.4.2.10. Призначає керівників відокремлених підрозділів Організації.

5.4.2.11. Відкриває та закриває банківські рахунки у банківських установах, здійснює платежі і управляє рахунками Організації з правом підпису відповідних банківських документів.

5.4.2.12. Забезпечує виконання та контроль рішень Загальних зборів Організації.

5.4.2.13. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Правління та Загальних зборів Членів Організації.

5.4.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів або розпоряджень.

5.4.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів та асоційованих членів Організації.

 

 1. НАГЛЯДОВА РАДА

6.1. Наглядова рада є консультативним та контролюючим органом Організації і здійснює ревізію її фінансово-господарської діяльності.

6.2. Наглядова Рада утворюється за рішенням Голови Організації.

6.3. Наглядова рада є підзвітною лише Загальним Зборам Організації.

6.4. Персональний склад Наглядової ради затверджується Загальними Зборами. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою Організації. Членство у Наглядовій раді є неоплачуваним.

6.5. Наглядова рада обирається з осіб рекомендованих Головою Організації, які мають бездоганну ділову репутацію та є політично незалежними.

6.6. Наглядова Рада складається із голови ради та двох членів ради, які обираються строком на два роки. Голову Наглядової ради пропонують для затвердження Загальними зборами Організації члени Наглядової ради.

6.7. До повноважень Наглядової ради належать:

 • внесення пропозицій щодо фінансової діяльності та використання активів Організації;
 • складання висновків про фінансову діяльність та використання активів Організації до затвердження Загальними зборами річних бюджетів, балансів, фінансових та інших звітів керівних органів Організації;
 • проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Організації;
 • надання звітів перевірок та ревізій Загальним Зборам для прийняття відповідних рішень;
 • ініціювання скликання позачергових Загальних зборів;
 • затвердження річного плану діяльності Наглядової ради.

6.8.  Очолює Наглядову раду голова, який:

 • керує роботою Наглядової ради;
 • скликає Наглядову раду на чергові та позачергові засідання;
 • підписує документацію, підготовлену за результатами роботи Наглядової ради.

6.9. Наглядова рада є правомочною, якщо в її роботі беруть участь більшість від її складу. Рішення приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. При рівності голосів, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

 

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

7.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членами та асоційованими членами Організації.

7.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації подається до Загальних зборів, які зобов’язане розглянути скаргу на найближчих зборах, із обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також Голову Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

7.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

7.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

7.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена та/або асоційованого члена Організації (групи членів та асоційованих членів Організації).

7.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом та/або асоційованим членом Організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

7.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена та/або асоційованого члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

 

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

8.1. Організація у відповідності зі своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

8.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

8.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

8.4. Організація:

8.4.1. організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

8.4.2. проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

8.4.3. реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації та Положенням про відокремлені підрозділи.

9.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Головою Організації строком на 2 роки і діють на підставі довіреності.

9.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

9.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

9.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням загальних зборів повноважень.

9.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

9.4.4. Керують проектами, які реалізує відокремлений підрозділ.

9.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

9.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

9.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

9.5.3. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

9.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

9.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

9.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

9.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

9.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації.

9.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

9.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Голови Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 

 1. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

10.1. Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

10.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

10.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

10.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

10.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

10.7. Організація зобов’язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованою в органах податкової служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація зобов’язана зберігати не менше п’яти років усі необхідні облікові документи стосовно внутрішніх та міжнародних операцій.

10.8. Державний нагляд та контроль за дотриманням закону Організацією здійснюють органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством України.

 

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

11.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 (три чверті) членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів шляхом саморозпуску або реорганізації, або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання.

12.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

12.3.Рішення про саморозпуск Організації  приймається  Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як 3/4 (три чверті) присутніх учасників Загальних зборів. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

12.4. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше 3/4 (три чверті) учасників Загальних зборів шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

12.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

12.6. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону (для недержавних пенсійних фондів), або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

  Вкажіть Ваш E-mail, щоб отримувати найактуальнішу інформацію: